Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A Vas MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honpaljának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje:

Közzétéve:  2019. július 23.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja. E közalapítványok székhelye, kezelő szerve tagjainak felsorolása:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, ezek szerkesztőségének és kiadójának neve, elérhetősége, főszerkesztőjének a neve:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, vezetője, honlapjának elérhetősége:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Közzétéve:  2019. augusztus 05.
Megtekint:  
Közzétéve:  2019. augusztus 05.
Megtekint:  
Közzétéve:  2019. július 09.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Közzétéve:  2019. augusztus 14.
Megtekint:  
Közzétéve:  2019. július 23.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, ezek tartalmának leírása, s az igénybevételük rendjére vonatkozó tájékoztatás, továbbá a díjak és az abból adott kedvezmények mértéke:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Vas MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

A Vas MKI személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A közérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

Közzétéve:  2019. augusztus 13.
Letöltés:    A Vas MKI nyilvántartásai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. január 17.A Vas MKI nyilvántartásai 2016.11.09.
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatalának eljárási szabályai, a szerv üléseinek helye
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, ülései látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, továbbá döntéseinek felsorolása:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalainak dátuma (év, hó, nap megjelöléssel). A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Közzétéve:  2019. július 23.
Megtekint:  
Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Közzétéve:  2017. augusztus 21.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 21.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közzétéve:  2019. január 17.
Letöltés:    A közérdekű adat megismerése iránti igény elintézésének rendje
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Közzétéve:  2019. július 19.
Letöltés:    2019. évben érkezett közérdekű adatigények

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 16.2015. évben érkezett közérdekű adatigények
2017. augusztus 16.2016. évben érkezett közérdekű adatigények
2018. május 17.2017. évben érkezett közérdekű adatigények
2019. május 15.2018. évben érkezett közérdekű adatigények
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Vas Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megkötött szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Vas Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Vas Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. augusztus 21.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Iagzagtóságnál nincs ilyen megállapodás.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsen ilyen megállapodás.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétételi listák
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása:

Közzétéve:  2016. augusztus 04.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:

Közzétéve:  2017. november 13.
Megtekint:  
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Közzétéve:  2016. augusztus 04.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése:

Közzétéve:  2019. március 20.
Letöltés:    2019. Elemi költségvetés II.
Közzétéve:  2019. március 20.
Letöltés:    2019. Elemi költségvetés I.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2011. Elemi költségvetés
2016. augusztus 04.2012. Elemi költségvetés
2016. augusztus 04.2013. Elemi költségvetés
2016. augusztus 04.2014. Elemi költségvetés
2016. augusztus 04.2015. Elemi költségvetés
2017. augusztus 16.2016. Elemi költségvetés
2018. május 02.2017. évi Elemi költségvetés
2019. március 20.2018. Elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolónként):

Közzétéve:  2019. március 20.
Letöltés:    2018. Éves beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2011. Éves beszámoló0
2016. augusztus 04.2012. Éves beszámoló
2016. augusztus 04.2013. Éves beszámoló
2016. augusztus 04.2014. Éves beszámoló
2017. augusztus 16.2015. Éves beszámoló
2018. május 02.2016. Éves beszámoló
2019. március 20.2017. Éves beszámoló
A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (beszámolónként):

Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    2019. I. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2016. október 13.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 04.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 16.2016. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 16.2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 16.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 16.2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 02.2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 02.2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2018. október 04.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018. október 04.2018. I. negyedéves mérlegjelentés
2018. december 20.2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2019. március 20.2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2019. május 30.2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Közzétéve:  2019. május 06.
Letöltés:    2019. I. negyedéves foglalkoztatási adatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2013. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2013. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2013. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2013. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2014. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2014. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2014. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2014. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2015. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2015. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2015. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2015. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016. augusztus 04.2012. foglalkoztatási adatok
2016. október 13.2016. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017. augusztus 16.2016. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017. augusztus 17.2016. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017. augusztus 17.2016. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017. augusztus 17.2017. évi I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018. december 20.2017. évi II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018. december 20.2017. évi III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018. december 20.2017. évi IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018. december 20.2018. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018. december 20.2018. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2019. május 06.2018. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2019. május 06.2018. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. április 29.
Letöltés:    2019. évi szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2013. szerződések
2016. augusztus 04.2015. szerződés légzésvédő
2016. augusztus 04.2015. szerződés feszítővágó
2017. augusztus 16.2016. évi szerződések
2019. április 29.2017. évi szerződések
2019. április 29.2018. évi szerződések
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

Közzétéve:  2016. augusztus 04.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

Közzétéve:  2016. augusztus 04.

Jelenleg nincs releváns adat.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2013. I. negyedéves támogatás
2016. augusztus 04.2013. II. negyedéves támogatás
2016. augusztus 04.2013. III. negyedéves támogatás
2016. augusztus 04.2013. IV. negyedéves támogatás
2016. augusztus 04.2015. szerződés légzésvédő
2016. augusztus 04.2015. szerződés feszítővágó
Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:

Közzétéve:  2019. november 12.
Letöltés:    Szerződés 2019.
Közzétéve:  2019. november 12.
Letöltés:    Összegzés ajánlatok elbírálásáról 2019.
Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2013. közbeszerzési terv
2016. november 14.2015. közbeszerzési terv
2016. augusztus 04.2014. közbeszerzési terv
2017. március 24.2016. közbeszerzési terv
2018. május 22.2017. évi közbeszerzési terv
2019. március 22.2018. évi közbeszerzési terv
2019. július 31.Összegzés ajánlatok elbírálásáról 2017.
2019. július 31.Szerződés 2017.