Közérdekű adatok


 

Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2015. augusztus 10.
Megtekint:  
Az igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2015. július 15.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Költségvetési szervek
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                                 Megtekint:
 
Közzétéve:  2016. július 20.                                                 Megtekint:
 
Közzétéve:  2016. július 20.                                                 Megtekint:
 
Közzétéve:  2016. február 17.                                                       Megtekint:
 
Közzétéve:  2016. március 10.                                                     Megtekint:
 
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                                                   Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Megtekint:  
 Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                                                   Megtekint:  
 Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                                                    Megtekint:  
Közszolgáltatások
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Vas MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                             Letöltés:  
 
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

 

 

A helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

 

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs a Vas MKI által kiírt pályázat folyamatban.

Közzétéve:  2015. augusztus 18.

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                            Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                            Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2016. február 17.                                                  Letöltés:  
 
2015. I., II., III. és IV. negyedévében sem érkezett közérdekű adatok megismerése iránti igény.
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2015. első negyedévében nem érkezett az igazgatóságra közérdekű adatok megismerése iránti kérelem.

Közzétéve:  2015. augusztus 18.                                                  Letöltés:                                                                                                                                   
A közérdekű adatok felhasználása

A Vas MKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Vas MKI-nál nincs ilyen szerződés.

Közzétételi listák
 

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2015. augusztus 18.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2015. augusztus 18.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2015. augusztus 18.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.


Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2016. március 22.
Letöltés:  

Archívum:
Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. 2011. Elemi költségvetés
2014. szeptember 8. 2012. Elemi költségvetés
2014. szeptember 8. 2013. Elemi költségvetés
2015. augusztus 6. 2014. Elemi költségvetés
2015. augusztus 6. 2015. Elemi költségvetés
2016. március 22. 2015. Elemi költségvetés2.

 

Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2016. március 22.
Letöltés:  

Archívum:

Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. 2011. Éves beszámoló
2014. szeptember 8. 2012. Éves beszámoló
2014. szeptember 8. 2013. Éves beszámoló
2015. május 2. 2014. Éves beszámoló

 

A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2016. június 29.
Letöltés:  
Közzétéve: 

Archívum:
Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. 2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. szeptember 8. 2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 8. 2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 8. 2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 28. 2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2015. május 2. 2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. augusztus 18. 2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. augusztus 18. 2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. március 22. 2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. március 22. 2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2016. július 4.
Letöltés:  
Közzétéve:

Archívum:
Dátum Megnevezés File
2014. július 31. Foglalkoztatási adatok 2012.
2014. július 31. Foglalkoztatási adatok 2013. I. negyedév
2014. július 31. Foglalkoztatási adatok 2013. II. negyedév
2014. július 31. Foglalkoztatási adatok 2013. III. negyedév
2014. július 31. Foglalkoztatási adatok 2013. IV. negyedév
2014. október 8. Foglalkoztatási adatok 2014. I. negyedév
2014. október 8. Foglalkoztatási adatok 2014. II. negyedév
2015. május 2. Foglalkoztatási adatok 2014. III. negyedév
2015. május 2. Foglalkoztatási adatok 2014. IV. negyedév
2015. augusztus 18. Foglalkoztatási adatok 2015. I. negyedév
2015. augusztus 18. Foglalkoztatási adatok 2015. II. negyedév
2016. július 4. Foglalkoztatási adatok 2015. III. negyedév
2016. július 4. Foglalkoztatási adatok 2015. IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Jelenleg nincs releváns adat

Archívum:
Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. Szerződések 2013
2014. október 8. Szerződések 2014 Jelenleg nincs releváns adat.
2015. június 3. Szerződés (légzésvédő)
2015. június 3. Szerződés (feszítővágó)
Koncessziók

A Vas MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2016. június 29.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2016. június 29.                  Jelenleg nincs releváns adat.

Archívum:

Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. Szerződések 2013. I. negyedév
2014. szeptember 8. Szerződések 2013. II. negyedév
2014. szeptember 8. Szerződések 2013. III. negyedév
2014. szeptember 8. Szerződések 2013. IV. negyedév
2015. június 3. Szerződés (légzésvédő)
2015. június 3. Szerződés (feszítővágó)
     
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2015. augusztus 18.
Letöltés:

Archívum:
Dátum Megnevezés File
2014. szeptember 8. Közbeszerzési terv 2013
2015. június 3. Közbeszerzés 2014

 


 

Kapcsolódó információk: