Hatályos jogszabályok


Hatályos jogszabályok jegyzéke

A katasztrófavédelemre vonatkozó alapvető jogszabályok

 1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 2. 2011. évi CXXVIII. Törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 3. 2012. évi II. törvény 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 4. 2011. évi CXII. Törvény 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 5. 2009. évi LXXVI. Törvény 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 6. 2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
 7. 2004. évi CXL. Törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 8. 2003. évi C. törvény 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 9. 1997. évi CLV. Törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 10. 1990. évi XCIII. Törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 11. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 12. 178/2013. (VI. 4.) Korm. Rendelet 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról
 13. 208/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
 14. 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
 15. 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 16. 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Vissza a tetjéreVissza

A tűzvédelemmel kapcsolatos alapvető jogszabályok

 1. 1996. évi XXXI. Törvény 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 2. 2012. évi XC. Törvény 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 3. 99/2016. (V.13.)  Korm. Rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
 4. 21/2016. (VI.9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól.
 5. 367/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 6. 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 7. 6/2013. (I. 18.) Korm. Rendelet 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
 8. 53/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 9. 23/2011. (III.8.) Korm. Rendelet 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 10. 173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
 11. 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
 12. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 13. 375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
 14. 169/2010. (V.11.) Korm. Rendelet 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről (légiközlekedéssel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok meghatározása)
 15. 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 16. 315/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőség-értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 17. 354/2013. (X. 7.) Korm. Rendelet 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
 18. 121/2016. (VI.7.) Korm. Rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről forgalmazásáról és felügyeletéről (tájékoztatási kötelezettség robbanóanyagok szállítása esetében is)
 19. 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
 20. 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 21. 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
 22. 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
 23. 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 24. 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 25. 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 26. 47/2011. (XII.15.) BM rendelet 47/2011. (XII.15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 27. 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 48/2011. (XII.15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról
 28. 50/2011. (XII.20.) BM rendelet 50/2011. (XII.20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 29. 48/2005. (X.31.) BM rendelet 48/2005. (X.31.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól
 30. 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
 31. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 32. 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat-biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
 33. 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről
 34. 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 35. 5/2015. (II.27.) BM Rendelet  az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról
 36. 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
 37. 1/2016. (I.5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
 38. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról
 39. 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
 40. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról
 41. 54/2014. (XII.5.) BM rendelet BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 42. 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
 43. 5/2015. (II.27.) BM rendelet az atomenergia alakalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról
 44. 6/2003. (VI.20.) MeHVM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól
 45. 28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
 46. 18/2008. (VIII.6.) HM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
 47. 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Vissza a tetjéreVissza

A polgári védelemre vonatkozó alapvető jogszabályok

 1. 2011. évi CXIII. Törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 2. 290/2011. (XII.22.) Korm.rendelet 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 3. 9/2011. (XII.20.) Korm.rendelet 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 4. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
 5. 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
 6. 3/2016. /II.25) BM Utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről

Vissza a tetjéreVissza

Az iparbiztonságra vonatkozó alapvető jogszabályok

Vissza a tetjéreVissza

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

 1. 1988. évi I. törvény 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 2. 1995. évi XCVII. Törvény 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 3. 2000. évi XLII. Törvény 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
 4. 2012. évi CLXXXV. Törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 5. 2005. évi CLXXXIII. Törvény 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 6. 2005. évi CLXXXIV. Törvény 2005. évi CLXXXIV. törvény a vasúti közlekedésről a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 7. 2007. évi XLVI. Törvény 2007. évi XLVI. törvény a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről (a 18. Annex részletszabályait tartalmazó dokumentum, a „Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi-szállításának Műszaki Utasítása” [Doc. 9284-AN/905])
 8. 2013. évi CIX. Törvény 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 9. 2013. évi CXI. törvény 2013. évi CXI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
 10. 2013. évi CX. Törvény 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 11. 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről
 12. 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
 13. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
 14. 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 15. 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 16. 1/2002. (I.11.) Korm. Rendelet 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
 17. 116/2014.(IV.3.) Korm. rendelet  a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
 18. 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
 19. 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
 20. 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 21. 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól
 22. 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
 23. 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
 24. 62/2013. (X.17.) NFM rendelet 62/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 25. 51/2013. (IX.6.) NFM rendelet 51/2013. (IX.6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
 26. 61/2013. (X.17.) NFM rendelet 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 27. 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
 28. 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 29. 77/2011. (XII.21.) NFM rendelet 77/2011. (XII.21.) NFM rendelet: a vízi közlekedési balesetek és a vízi közlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól
 30. 2013. évi CXXXIV. törvény 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 31. 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 32. 118/2014. (IV.3.) Korm. rendelet 118/2014. (IV.3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről
 33. 29/2014. (IV.3.) BM rendelet 29/2014. (IV.3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

Vissza a tetjéreVissza

Veszélyes üzemek szakterülettel kapcsolatban

 1. 1996. évi CXVI. Törvény 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 2. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 3. 112/2011. (VII. 4.) Korm. Rendelet 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
 4. 190/2011. (IX.19.) Korm. Rendelet 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 5. 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 6. 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
 7. 208/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
 8. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Vissza a tetjéreVissza

Kritikus Infrastruktúra Koordinációs szakterülettel kapcsolatban

 1. 2012. évi CLXVI. Törvény 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 2. 2013. évi L. törvény 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról
 3. 65/2013. (III.8.) Korm. Rendelet 65/2013. (III.8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 4. 285/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 285/2007. (X.29.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

Vissza a tetjéreVissza

Vízügyi valamint vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok

 1. 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
 2. 1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról
 3. 1995. évi LXXXII. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről
 4. 1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
 5. 2000. évi XLII. törvény A víziközlekedésről
 6. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendjéről
 7. 2009. évi CXLIV. törvény A vízitársulatokról
 8. 2011. évi CCIX. törvény A víziközmű szolgáltatásról
 9. 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
 10. 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 11. 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről
 12. 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
 13. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 14. 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
 15. 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 16. 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
 17. 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 18. 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
 19. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről
 20. 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 21. 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
 22. 157/2005. (Korm. rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 23. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 24. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
 25. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról
 26. 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
 27. 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
 28. 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 29. 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
 30. 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
 31. 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
 32. 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 33. 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 34. 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 35. 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet Műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 36. 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról
 37. 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 38. 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 39. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 40. 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet A telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 41. 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 42. 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 43. 196/2004. (VI.21.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 44. 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 45. 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
 46. 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
 47. 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet Az árvíz- és belvízvédekezésről
 48. 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
 49. 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet A vizkészletjárulék kiszámításáról
 50. 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
 51. 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 52. 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
 53. 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
 54. 64/2012. (XII.7.) NFM rendelet Az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól
 55. 7/2012. (II.10.) BM utasítás A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról
 56. 1959. évi 32. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 57. 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Vissza a tetjéreVissza

A humán szakterületre vonatkozó alapvető jogszabályok

 1. 1996. évi XLIII. Törvény 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
 2. 1995. évi CXXV. Törvény 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
 3. 2007. évi CLII. Törvény 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 4. 303/2013. (VII.31.) Korm. Rendelet 303/2013. (VII.31.) Korm. rendelet az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről
 5. 140/1996. (VIII. 31.) Korm. Rendelet 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
 6. 10/2013. (I. 21.) Korm. Rendelet 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
 7. 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 6/2013. (III. 27.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
 8. 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
 9. 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
 10. 49/2011. (XII.20.) BM rendelet 49/2011. (XII.20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
 11. 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről
 12. 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
 13. 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
 14. 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
 15. 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
 16. 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet az Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
 17. 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról
 18. 4/2014. (I.10.) Korm. rendelet 4/2014. (I.10.) Korm. rendelet a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
 19. 1/2014. (I.10.) BM rendelet 1/2014. (I.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
 20. 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
 21. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 22. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 23. 2012. évi I. törvény munka törvénykönyvéről
 24. 1995. évi CXXV. törvény nemzetbiztonsági szolgálatokról
 25. 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 26. 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
 27. 4/2014. (I.10.) Korm. rendelet a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
 28. 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről
 29. 224/2014. (IX.04.) Korm. rendelet a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről
 30. 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
 31. 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
 32. 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
 33. 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
 34. 49/2011. (XII.20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
 35. 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
 36. 6/2013. (III. 27.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
 37. 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
 38. 15/2015. ((IV.10.) BM rendelet a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
 39. 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
 40. 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
 41. 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Vissza a tetjéreVissza

Oktatás

 1. 2011. évi CXXXII. Törvény 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
 2. 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 3. 274/2012. (IX. 28.) Korm. Rendelet 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről
 4. 20/2013 (V. 28.) BM rendelet 20/2013 (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 5. 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 2/2013. (I. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
 6. 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Vissza a tetjéreVissza

Munkavédelem

 1. 1993. évi XCIII. Törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 2. 1999. évi XLII. törvény 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 3. 373/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
 4. 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
 5. 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
 6. 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 7. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 8. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 9. 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 10. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 11. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 12. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Vissza a tetjéreVissza

Közegészségügy-járványügy

 1. 1997. évi CLIV. Törvény 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
 2. 1997. évi XLVII. Törvény 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 3. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
 4. 26/2000. (BK 16.) BM utasítás 26/2000. (BK 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési szabályzatának kiadásáról
 5. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 6. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 7. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 8. 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Vissza a tetjéreVissza

A gazdasági szakterületre vonatkozó alapvető jogszabályok

 1. 2014. évi C. törvény 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről
 2. 2011. évi CXCV. Törvény 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 3. 2007. évi CVI. Törvény 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 4. 2000. évi C. törvény a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről
 5. 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 6. 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
 7. 19/2015 (V.29.) BM rendelet 19/2015. (V. 29.) BM rendelet fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
 8. 8/2015 (V.29.) BM utasítás 8/2015 (V.29.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról
 9. 4/2015 (IV.10.) BM utasítás 4/2015 (IV.10.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
 10. 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Vissza a tetjéreVissza

A Hivatalos Értesítőben megjelent egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök

 1. 2/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás 2/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 2. 2/2013. (V.17.) BM OKF utasítás 2/2013. (V.17.) BM OKF utasítás a az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól
 3. 3/2013. (VI.3.) BM OKF utasítás 3/2013. (VI.3.) BM OKF utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról
 4. 4/2013. (X.11.) BM OKF utasítás 4/2013. (X.11.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről
 5. 5/2013. (X.18.) BM OKF utasítás 5/2013. (X.18.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V.17.) BM OKF utasítás módosításáról
 6. 6/2013. (X.31.) BM OKF utasítás 6/2013. (X.31.) BM OKF utasítás a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről
 7. 8/2012. (V. 22.) BM OKF utasítás 8/2012. (V. 22.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásáról
 8. 3/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás 3/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és a műszaki mentőbázisok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről
 9. 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
 10. 1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 11. 1/2014. (I.17.) BM OKF utasítás 1/2014. (I.17.) BM OKF utasítás a tűzoltó védősisakok jelöléséről
 12. 2/2014. (I.17.) BM OKF utasítás 2/2014. (I.17.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről
 13. 4/2014. (II.27.) BM OKF utasítás 4/2014. (II.27.) BM OKF utasítás az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2014. évi felkészítésének rendjéről
 14. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról
 15. 6/2014. (III.7.) BM OKF utasítás 6/2014. (III.7.) BM OKF utasítás a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről
 16. 8/2014. (III.21.) BM OKF utasítás 8/2014. (III.21.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
 17. 11/2014. (VII.4.) BM OKF utasítás 11/2014. (VII.4.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról
 18. 12/2014. (VII.18.) BM OKF utasítás 12/2014. (VII.18.) BM OKF utasítás a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról
 19. 1/2015. (IV. 2.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2015. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
 20. 1/2015. (IV. 2.) BM OKF utasítás Mellékletek
 21. 1/2015. (IV. 2.) BM OKF utasítás Mellékletek
 22. 3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról
 23. 3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás mellékletek
 24. 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
 25. 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

 

Utoljára frissítve: 2015. december 29.