Közérdekű bejelentések, panaszok


 

Közérdekű bejelentések, panaszok

 

A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le. 

 

1. Tájékoztató a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatosan

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és/vagy közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A szóbeli bejelentést az igazgatóság írásba foglalja, annak másodpéldányát a bejelentő részére átadja, vagy kérelmére részére megküldi. 

Adatlap panaszbejelentéshez


2. A panasz, közérdekű bejelentés benyújtásának módja: 

  • Írásban: 

             Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

             9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

  • Szóban, írásban az ügyfélfogadás rendje szerint:

              Hétfő: 13:00 - 16:00 óra
              Kedd: 08:00 - 12:00 óra
              Csütörtök: 08:00 - 12:00 óra, 13:00 - 16:00 óra

Vízügyi, vízvédelmi tárgyú hatósági ügyekben (Szombathely, Vörösmarty u. 2.):

Hétfő, szerda: 09.00–12.00 óra; 14.00–16.00 óra

Péntek: 09.00–12.00 óra

Az ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban történő ügyintézésre csak az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés alapján van mód!

 

3. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyfélkapcsolati vezetője:

dr. Magyar Csaba tű.alezredes

hivatalvezető

Telefon: (94) 513 - 433

E-mail: vas.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

 

Katasztrófavédelmi hatósági osztály vízügyi, vízvédelmi tárgyú hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyfélkapcsolati vezetője:

Dr. Borbély Gábor

kormánytisztviselő

osztályvezető

Telefon: (94) 504-141

 

Adatvédelmi felelős:

dr. Fölnagy-Hirschberger Adrienn tű. főhadnagy

kiemelt főelőadó (jogász)

Telefon: (94) 513 - 433

E-mail: vas.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

 

4. A panaszügyintézés menete:

  • Ha a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés elintézésére az igazgatóság hatáskörrel vagy illetékességgel nem rendelkezik, a panasz, közérdekű bejelentés nyolc napon belül áttételre kerül az eljárásra jogosult szervhez. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesítjük.   Adatkezelési nyilatkozat
  • A panaszt, a közérdekű bejelentést az igazgatósághoz való beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) tájékoztatjuk.
  • Ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi az igazgatóság munkatársa a panaszost (bejelentőt) meghallgathatja. 
  • Az igazgatóság a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton értesíti.
  • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az igazgatóság mellőzheti.
  • A panasz vizsgálatát mellőzi az igazgatóság akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
  • A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul – a hatóság gondoskodik:

a) a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;

b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;

c) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá

d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Azonban, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, valamint ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, akkor a panaszos (bejelentő) személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.