Tűzoltósági Főfelügyelőség Feladatai


 
Az igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egység, amely:

1. Tűzoltósági szakterületen:
a)  végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
b) tervezi és szervezi a HTP-k tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az ÖTP-k vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
c) jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
d) áttekinti és szolgálati úton továbbítja a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
e) biztosítja a BM OKF által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
f) megküldi a HTP-k éves képzési tervéhez az OKF által meghatározott tematikát és eljuttatja a hivatásos tűzoltóságok részére;
g) rendszeresen végzi a Kvk-k tűzoltósági felügyelője ellenőrzési tevékenységének a vizsgálatát;
h) végzi az igazgatóság hivatásos állományának fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
i) szervezi a BM OKF által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
j) figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM OKF szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
k) közreműködik a katasztrófavédelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
l) a HTP-k által elkészített és felterjesztett TMMT-ket áttanulmányozza, jóváhagyás előtt véleményezi;
m) a hatályos TMMT-k jegyzékét a BM OKF-re felterjeszti;
n) igény alapján közreműködik a tűzoltó alaptanfolyam és az OKJ-s tűzoltó szakképzés lebonyolításában;
o) koordinálja, ellenőrzi és felügyeli a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP), az ezzel kapcsolatos jelentést felterjeszti a BM OKF-re;
p) részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
q) ellátja a HTP, az ÖTP-k , a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
r) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
s) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
t) az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez a polgári védelmi főfelügyelővel és az iparbiztonsági főfelügyelővel egyeztetve;
u) ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
v)  részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
w) ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
x) szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
y) szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
z) ellenőrzi a HTP-k és ÖTP-k ellenőrző- vagy annál magasabb szintű gyakorlatai végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
aa) félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
bb) végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli ellenőrzéseket;
cc) figyelemmel kíséri a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
dd) időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;
ee) szervezi a tűzoltó egyesületek tevékenységét értékelő éves konferenciát;
ff) meghatározott időszakonként komplex ellenőrzést hajt végre a létesítményi tűzoltó parancsnokságoknál;
gg) véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását, a tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
hh) felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
ii) szakmai szempontból véleményezi az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzet iránti kérelmeit;
jj) javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a HTP-k vonatkozásában, illetve a BM OKF intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
kk) indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
ll) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
mm) a HTP-k, szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
nn)   közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
oo) katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
pp) összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
qq) a mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
rr) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
ss) kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel (Szent Flórián Tűzoltó Szövetség);

2. A veszélyes ipari üzemek vonatkozásában különösen:
a) felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések, a rendelkezésre álló mentőerők és eszközök szakmai felülvizsgálatában;
b) részt vesz a belső és külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát célzó gyakorlatok szervezésében és végrehajtásában;
c) felkérésre részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában;

3. Tűzvizsgálati és Beavatkozás Elemzési szakterület vonatkozásában:
a) végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, és a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási feladatokat;
b) gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvizsgálati hatósági jogkört;
c) felügyeli és ellenőrzi a KvK-k tűzvizsgálati tevékenységét.
d) gyakorolja a tűzvizsgálati szakterületen a szervi szakértői jogköröket;
e) tervezi és szervezi a szakterületét érintő továbbképzéseket;
f) szolgálati elöljárója útján szervezi a KMSZ szolgálat és gyakorlat ellenőrzési tevékenységét;
g) szakterületét érintően a helyi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
h) közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;
i) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat;
j) elkészíti a tűzvizsgálói készenlét szolgálatszervezésével kapcsolatos feladatokat, ennek érdekében összeállítja havi szolgálatvezénylést;
k) részt vesz a társszervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
l) irányítja és ellenőrzi a helyi szervek tűzvizsgálati tevékenységét, ennek keretén belül iránymutatásokat, tájékoztatókat ad ki;
m) kezdeményezi a területi tűzgyújtási tilalom elrendelését;
n) szakterületén végrehajtja az BM OKF által elrendelt témavizsgálatokat és célellenőrzéseket;
o) szakterületét érintően kapcsolatot tart a területi társszervekkel, hatóságokkal;

4. A beavatkozás-elemzéssel összefüggésben különösen:
a) a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően szakterületi, vagy komplex tanulmány elrendelésére;
b) figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására;
c) beavatkozás-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre;
d) értékeli a katasztrófavédelem operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit;
e) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
f) a beavatkozások során tapasztaltak alapján jogszabályok, belső szabályozók módosítását kezdeményezi;
g) részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában.

5. Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában.
6.  Igény esetén közreműködik a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat szervezésében, lebonyolításában.
7.  Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel.
8. Indokolt esetben kezdeményezi a tűzgyújtási tilalom területi szintű bevezetését.
9.  Megfelelő határidőben felterjeszti a szakterület számára meghatározott határidős jelentéseket.
10. Elkészíti a szakterület számára előírt féléves és éves terveket, programokat
.