Polgári védelmi főfelügyelőség feladatai

Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelő

Az igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségébe tartozó személy, aki:

1. A polgári veszélyhelyzet tervezési feladatok ellátásaként:
a) koordinálja a katasztrófavédelmi kirendeltségek, polgári védelmi szakmai feladatait;
b) koordinálja, és felügyeli a települések kockázatelemzését és értékelését, szakmai véleményt alakít ki a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásáról;
c) felügyeli a munkahelyi és a települési veszélyelhárítási tervek, a kirendeltségi veszély elhárítási összesített tervek kidolgozását, naprakészen tartását;
d) közreműködik területi összesített veszélyelhárítási terv kidolgozásában, végzi annak naprakészen tartását;
e) vezetői döntés előkészítéséhez gyűjti, rendszerezi, feldolgozza és értékeli a beérkezett adatokat, eljuttatja a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket és utasításokat az érintett szervek részére, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket.
f) végzi az igazgatóság operatív, veszélyhelyzet kezelési, polgári védelmi tervezési, szervezési és irányítói feladatait;
g) naprakészen tartja a veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges adatbázisokat; üzemelteti az igazgatóság térinformatikai (nyilvántartó, döntés-előkészítő) rendszerét;
h) végzi és koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés szakmai feladatait;
i) végzi és koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő polgári védelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
j) végzi és koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos feladatokat;
k) végzi és koordinálja a migrációval kapcsolatos feladatokat;
l) szakterületét illetően szakmai elemzéseket és értékeléseket készít;
m) részt vesz a hazai és határmenti nemzetközi gyakorlatok előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
n) részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak területi szintű tervezésében, végrehajtásában;
o) végzi a veszélyes üzemek körzetében a külső védelmi tervezés és a lakosságtájékoztatás feladatait;
p) végzi külső védelmi terv elkészítését a veszélyeztetett települések polgármestereinek közreműködésével, biztosítja a jogszabályban megjelölt szervezetek vélemény nyilvánítását, majd a tervet felterjeszti a BM OKF-re egyetértés céljából;
q) a külső védelmi tervet a jogszabályban rögzített gyakorisággal, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés elfogadását követően felülvizsgálja;
r) a külső védelmi tervben végrehajtott módosítást jegyzőkönyvben rögzíti, és azt egyetértés céljából haladéktalanul megküldi a BM OKF-nek;

2. A nukleáris biztonság vonatkozásában:
a) elkészíti és napra készen tartja a nukleáris balesetelhárítási tervet;
b) a lakosságvédelmi feladatok tekintetében képviseli az igazgatóságot a nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottság munkájában;
c) közreműködik a nukleáris fűtőanyag szállításával kapcsolatban az igazgatóság számára megszabott feladatok végrehajtásában;

3. A mozgósítási és szakirányítási feladatok vonatkozásában:
a) végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai és vegyi védelmére kidolgozandó tervek elkészítését;
b) nyilvántartja a helyhez kötött mentesítő állomásokat,
c) végzi a mentesítési, fertőtlenítési feladatok tervezését, szervezését;
d) végzi az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek valamint az önkéntes mentőszervezetek létrehozásával, megalakításával, felkészítésével alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja létszámadatokat;
e) a katasztrófavédelmi kirendeltség vezető véleménye alapján javaslatot tesz az igazgatónak a központi polgári védelmi szervezet tagjainak kijelölésére;
f) előkészíti a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére, létszámára vonatkozó igazgatói javaslat-tervezetet;
g) előkészíti az igazgató számára a települési és területi polgári védelmi szervezetek tagjainak kijelölését;
h) a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár és a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett szervezetek jogszabályban meghatározott adatait kezeli, azokról nyilvántartást vezet.
i) szervezi az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet tagjainak igazolvánnyal történő ellátását;
j) vezeti az életvédelmi építményekkel kapcsolatos nyilvántartást, ellenőrzi a nyilvántartással, hasznosítással kapcsolatos előírások végrehajtását;
k) koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését, valamint a migrációból az igazgatóságra háruló feladatokat;
l) közreműködik a lakosság légi- és katasztrófa riasztási rendszerének létrehozásában, fejlesztésében, működtetésében;
m) részt vesz a lakosság légi- és katasztrófa riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos területi és helyi szintű feladatok végrehajtásában;
n) részt vesz a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát célzó gyakorlatok szervezésében és végrehajtásában;

4. A polgári védelmi műveleti beavatkozás vonatkozásában:
a) megyei szintű veszélyeztetettség esetén közreműködik a katasztrófariasztás elrendelésében;
b) koordinálja a humanitárius segítségnyújtás megyei szervezését;
c) irányítja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek valamint önkéntes mentőszervezetek területi, helyi szintű védekezésbe történő bevonását és igénybevételét;
d) közreműködik veszélyhelyzet, illetve katasztrófaveszély esetén az igazgatóságra háruló feladatok ellátásában;
e) a mentési és helyreállítási tevékenység vonatkozásában kapcsolatot tart a szomszédos megyei igazgatóságokkal, a határmenti katasztrófa-elhárítási szervezetekkel, társszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
f) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel igazgatóság által kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
g) javaslatot tesz a veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását átvevő személy kijelölésére, végzi a felkészítését;

5. Az önkormányzati szakfelügyelet és újjáépítés vonatkozásában:
a) felügyeli és segíti a települési közbiztonsági referensek tevékenységét, szervezi és végzi a felkészítésüket;
b) részt vesz a beérkezett „Vis maior” igények ellenőrzésében;
c) kormányzati döntés esetén végzi a helyreállítás és újjáépítés területi szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
d) végzi a katasztrófavédelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadványok és oktatási eszközök kidolgozását;
e) kapcsolatot tart és együttműködik a megyei szakmai szövetségekkel;
f) kapcsolatot tart az önkormányzati szövetségekkel a lakosságfelkészítési tevékenységet illetően;
g) szervezi és irányítja a megyében folyó lakosságfelkészítő tevékenységet, felügyeli a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatására szolgáló kiadványok, sajtótermékek előállítását és terjesztését;
h) szervezi és felügyeli az államigazgatási és az önkormányzati vezetők felkészítését;
i) közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos területi szintű feladatokban;
j) közreműködik az önkormányzati fenntartású intézmények veszélyhelyzetekre való felkészítését célzó program teljesítésében;
k) közreműködik az akkreditált pedagógus továbbképzés végrehajtásában;
l) szervezi és felügyeli a polgári védelmi kirendeltségek tevékenységét a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli formában történő felkészítésében;
m) ellátja a lakosság felkészítői mentori feladatokat;
n) megszervezi a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeket;

6. A MVB koordinációs feladatok vonatkozásában:
a) támogatja az igazgatót, mint a megyei védelmi bizottság elnökhelyettesét a védelem igazgatási feladatai végrehajtásában;
b) együttműködik és kapcsolatot tart a megyei védelmi bizottság titkárságával;
c) végzi a lakosság veszélyhelyzeti riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos területi és helyi szintű feladatokat;
d) részt vesz a megyei védelmi bizottság munkacsoportjainak munkájában, biztosítja a működéshez szükséges adatbázisokat, információkat, javaslatokat terjeszt elő a döntéshozatalhoz, közreműködik az esemény katasztrófává nyilvánításában, végrehajtja a katasztrófahelyzettel kapcsolatos feladatokat;
e) végzi a megyei gyakorlatok éves tervének elkészítést;
f) közreműködik a MVB éves munkaterv tervezetének elkészítésében;
g) részt vesz a helyi védelmi bizottságok (HVB-k), önkormányzatok kárelhárításra, valamint a következmények felszámolására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;
h) segítséget nyújt a védelmi bizottságok, polgármesterek részére a védelmi tervezéshez;
i) szervezi a veszélyhelyzeti központ (VK) működését;
j) végzi a Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos területi szintű feladatait;

7. Hatósági, szakhatósági feladatok vonatkozásában:
k) közreműködik az eltérési engedélyezési eljárásokban;
l) végzi az igazgatóság megelőző polgári védelmi, hatósági, szakhatósági munkáját;