Tűzvizsgálati eljárás


Általános információk
 
A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység.
A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.
Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására a jelenlegi jogi szabályozás alapján a területileg illetékes megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.
A tűzvizsgálat lefolytatása kizárólag hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.
 
A tűzvizsgáló feladatai
 
A tűzvizsgáló végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket (helyszíni szemlét folytat le, ügyfél-, tanú meghallgatásokat végez), szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti a szakmai értékelést, illetve az eljárás határozatát a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.
 
Az eljárás megindításának okai
 
Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
1)      a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
2)      a tűzeset következtében haláleset történt,
3)      a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
4)      a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.
 
A 4) pont tekintetében tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni ha:
 
a.         a tűzeset során súlyos-életveszélyes sérülés történt,
b.         a tűz középmagas, vagy magas lakóépületben keletkezett, és az esemény során szintek közötti tűzterjedés valósult meg,
c.         veszélyes üzemben keletkezett tűz esetében, amennyiben a tűz, veszélyes anyaggal kapcsolatosan, a veszélyes üzem működésével összefüggésben keletkezett,
d.         a tűz veszélyes áru szállítása, vagy a szállítás telephelyi előkészítése során következett be, kivéve, ha a tűz a jármű műszaki meghibásodása miatt keletkezett,
e.         a tűz által érintett területen a tűzvizsgáló által becsült kárérték meghaladja az 50 millió Ft-ot,
f)        olyan egyedi, vagy sorozatosan előforduló tűzeset történt, amely keletkezési oka vélhetően valamely tűzvédelmi előírás elégtelenségére, pontatlanságára vezethető vissza,
g)      olyan sorozatos tűzesetek, amelyek keletkezési oka (vélhetően) egy bizonyos készülékre, berendezésre, technológiára, háztartási készülékre, stb. vezethetők vissza,
h)      olyan készülékre, berendezésre, technológiára, stb visszavezethető tűzeset, amely elterjedése várható, és a készülékre, berendezésre, technológiára, stb tűzvédelmi, tűzoltási szabályok kialakítása, megállapítása indokolt (pl: napelemek házakon),
i)        tűzesetek során építőanyaggal, épületszerkezetekkel, építési módokkal kapcsolatban tapasztalt olyan hiányosság, amely tűzvédelmi intézkedést, tűzoltási szabályok kialakítását teszi indokolttá (pl. készház),
j)        tűzeset során a beépített tűzvédelmi berendezés nem az elvárható hatékonysággal működött (pl. a beépített automatikus oltóberendezés a tűzeset során működésbe lépett, de a keletkezett tüzet nem oltotta el, vagy nem korlátozta a tűz terjedését),
k)      a közszolgáltatás folyamatosságára, a közszolgáltatást igényvevők biztonságára, egészségére hatással bíró tűzesetek történt (pl. földmunka során a gázvezeték sérülése miatt következett be a tűz).
 
Ügyintézési határidő
 
Az eljárás az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) elvégzésekor kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket nyolc napon belül értesíteni kell. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29.§ (3) bekezdés a) pontja alapján)
Az ügyintézési határidő — a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról szóló törvény alapján — 45 nap, amelyet egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthat.
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.
 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.
Döntéshozatal
 
A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.
Az ügyintéző tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja. A kiadmányozásra jogosult a tervezetet ellenőrzi, és egyetértés esetén kiadmányozza.
A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.
 
Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai
 
Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.
 
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:
 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.
 
A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:
 • családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
 • 3000 Ft illeték megfizetése
A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei:
 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
 • a tűzeset helye és ideje,
 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
 • a döntéshozatal helye és ideje,
 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.
 
Ügyintézési határidő a kérelmek elbírálásánál
 
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni.