Veszélyesáru-szállítás (ADR/RID)

A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását. 1928-ban jelentek meg először a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekezetek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A közúti szállításra vonatkozó szabályzat az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. A Vas Megyei Katasztrófavédemi Igazgatóság hatósági jogkörén belül eljárva, az elmúlt időszakban jelentős erőfeszítéseket tett a közúti és a telephelyi ellenőrzések gyakoribbá és hatékonyabbá tétele érdekében, heti rendszerességgel végezzük a közúti és telephelyi ADR ellenőrzéseket.

A biztonság növelése és a szabályok betartásának egyik leghatékonyabb eszköze, a rendszeres ellenőrzés. Az általános tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a jogkövető magatartás csak a fokozott ellenőrzésekkel, és szigorú szankcionálással kényszeríthető ki. A terület kockázati potenciálja indokolja a szigorú fellépést. Az ellenőrzések során vizsgáljuk, hogy a közúton közlekedő, veszélyes árut szállító gépjármű vagy a járművet a veszélyes készárúval ellátó telephely betartja-e a vonatkozó jogszabályokban rögzített, szigorú kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek azt a célt szolgálják, hogy egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a káresemény élet és vagyon biztonságra, továbbá a környezetre gyakorolt káros hatásait mérsékeljék vagy a minimálisra csökkentsék.

A fenti feladatok végrehajtását a 2012.01.01-én megalakult megyei iparbiztonsági felügyelőség végzi. Hatósági jogkörükön belül eljárva végzi a veszélyes áruk közúti szállítása szabályainak megsértőivel szemben lefolytatandó eljárás első fokú hatósági tevékenységét. Végzik a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzések és bírságolások dokumentálását, vezetik a nyilvántartásokat, elkészíti és felterjeszti az elöljárónak az ezekkel összefüggő jelentéseket. Vizsgálják a veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett balesetek, rendkívüli események körülményeit és annak alapján a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteszi, valamint a vonatkozó elöljárói utasításnak megfelelően az eseményről és a megtett intézkedésről jelentést készítenek.