Hatósági tevékenység ismertetése

A katasztrófavédelem hatósági, vízügyi és iparbiztonsági szakterülete a megelőzési és kockázatcsökkentési feladatok elvégzésével biztosítja az emberi életek és a vagyoni javak védelmét, a létfontosságú rendszerek folyamatos működőképességét, valamint támogatja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokat.

A vármegyében az iparbiztonsági szakterület, valamint a katasztrófavédelmi hatósági szolgálat a tűzmegelőzési, a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági hatáskörökben eljárva folytatja le a közigazgatási hatósági, szakhatósági eljárásokat.

A katasztrófavédelmi hatósági szolgálat feladatkörében gyakorolja a hatáskörébe tartozó első- és másodfokú tűzvédelmi, piacfelügyeleti hatósági, szakhatósági, illetve szolgáltatásfelügyeleti jogköröket. Különös figyelmet fordít a kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő eljárásokra. Szakmailag irányítja, támogatja a katasztrófavédelem helyi szerveinek hatósági munkáját, valamint részt vesz a lakosság széles körét érintő hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztató kampány szervezésében.

A tűzmegelőzési hatósági tevékenység fő feladata a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások érvényesítése. 

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vízilétesítmények és a vízimunkák engedélyezése, továbbá a vízkárelhárítás, a vízminőség-védelmi kármegelőzés, valamint a víz, mint környezeti elem védelme érdekében látja el feladatait, továbbá lefolytatja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások engedélyezési eljárásait. Adóhatósági jogkörben jár el a vízkészlet-járulék vonatkozásában.

Az iparbiztonsági szakterület a veszélyes anyagokkal, vagy azok jelenlétében végzett tevékenységek során a hatósági eszköztár alkalmazásával támogatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, a kockázatok lehető legkisebbre csökkentését, továbbá végzi a kijelölt kritikus infrastruktúrák védelmének koordinációs feladatait.

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok végrehajtásával felügyeli a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek biztonságos működését, biztosítja az állampolgárok és a környezet magas fokú védelmét.

A veszélyes áruszállításban (vármegyénk tekintetében közúti, vasúti szállításra vonatkozóan) érintett járművek és telephelyek folyamatos ellenőrzésével támogatja a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés biztonságát, a szállítások során felmerülő kockázatok minimalizálását.

A kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokra jellemző, hogy a hivatásos katasztrófavédelem a létfontosságú rendszerelemek azonosításának és kijelölésének valamennyi szakaszában részt vesz, ezzel biztosítva a rendvédelmi és belbiztonsági szempontok érvényesülését.