Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport


Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport 

logó

 

1. Megalakítás oka:

A szervezet megalakításának elsődleges oka a vármegye hidrogeográfiai tényezőiből következő árvízi veszélyeztetettség. A szervezet társadalmi szervezetekből, egyesületekből, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből áll, akik önkéntesen, fizikai alkalmasságuk és szakmai felkészültségük alapján, megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

2. Megalakítás célja:

Az Őrség Mentőcsoport megalakításának célja, hogy az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két- és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően,  valamint a Magyarországon hatályban levő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport jöjjön létre, amely – megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett – alkalmas komplex vízkár-elhárítási, védekezési munkák elvégzésére.

3. Mentőcsoport rendeltetése:

Az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport (röviden Őrség Mentőcsoport) Vas vármegye védelmét, valamint a régió megsegítését szolgáló, civil alapon szerveződött mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből – elsősorban árvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből – adódó helyzetek során jelentkező olyan vízkár-elhárítási szakfeladatok ellátására, amelyekre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből, felszereltségükből, létszámukból adódóan nem képesek.

4. Tagjai:

A mentőcsoport területi rendeltetésű, komplex árvízi védekezésre létrehozott polgári védelmi szervezet, amelyet az Egyházasrádóci, az Ivánci, a Magyarlaki, a Kondorfai Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, továbbá az S.O.S. Zamárdi Rádiós Segélyhívó Alapítvány, a Balaton Rádióamatőr DX Klub, magányszemélyek - férfiak és nők egyaránt -, valamint a vármegyei igazgatóság hivatásos állománya alkotnak. 

A mentőcsoport 44 főből álló területi polgári védelmi egység, tagjai hatósági határozattal beosztott állampolgárok.

5. Komponensei:

A mentőcsoport a nemzetközi ENSZ INSARAG irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos állományából)
 • Vízkár-elhárítási komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Kutatási-mentési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos állományából és területi polgári védelmi szervezetből)

A, A vezetési komponens feladatai:

 • A komponens fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé.
 • A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. 

B, A vízkár-elhárítási komponens feladatai:

 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.
 • Ár-és belvizek, vízi balesetek esetén vízről és vízből való mentés során jelentkező vízimentő- és búvárfeladatok ellátása.
 • A vízi műtárgyak működőképességének biztosítása, azok megerősítése, a védőtöltések állapotában keletkezett káros jelenségek – például buzgárok – megszüntetése.

C, A kutatási-mentési komponens feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek megkeresése a kárterületen.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.

D, Az egészségügyi komponens feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegélynyújtási feladatok ellátása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.
 • Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban levő rászorultak – például kitelepítettek –, szemtanúk pszichoszociális ellátása.
 • Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

E, A logisztikai komponens feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (alkalmazás, elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, utánpótlás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás, menet végrehajtása).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás, információ-egyeztetés a kutatási és mentési, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

6. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • vezetésbiztosítás, bevetés tervezése és irányítása;
 • kutatás (vízfelszíni és víz alatti);
 • árvízvédekezési műveletek (komplex vízkárelhárítás);
 • egészségügyi elsődleges ellátás;
 • híradó biztosítás
 • logisztikai ellátás.

7. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

8. Bázis:

Az Őrség Mentőcsoport megalakítási bázisa a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmend Katasztrófavédelmi Kirendeltség épülete. Cím: 9900 Körmend, Hunyadi J. u. 45/a.

Részleges alkalmazáskor a mentőcsoport vezetőjének döntése alapján a megalakítási bázis lehetséges alternatívája az alkalmazásba bevont tagszervezet telephelye. Vármegyén kívüli alkalmazás esetén a bevonásra tervezett önkéntes szervezetek az értesítéstől számított hat órán belül kezdik meg a vonulást megalakítási bázisra, megyén belüli alkalmazás esetén a mentőcsoport vezetője által meghatározott – a kárhely közelében lévő – gyülekezési helyre.