Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2022-03-28
Vas MKI Adatvédelmi Szabályzat

Közzétéve: 2022-02-17
BM OKF Adatvédelmi szabályzat

Közzétéve: 2021-01-11
Vas MKI SZMSZ 2020

Frissítve: 2020-09-10
Vas MKI alapító okirat


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2019-12-10
Bemutatkozás angol nyelven

Frissítve: 2019-12-10
Bemutatkozás magyar nyelven


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Közzétéve: 2022-01-06
Hatósági ügyek:


Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, ezek tartalmának leírása, s az igénybevételük rendjére vonatkozó tájékoztatás, továbbá a díjak és az abból adott kedvezmények mértéke. 

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A Vas MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Közzétéve: 2021-12-06
A Vas MKI nyilvántartásai

Közzétéve: 2019-12-10
Tájékoztatás


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. 

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatalának eljárási szabályai, a szerv üléseinek helye A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, ülései látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, továbbá döntéseinek felsorolása.

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok.

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításainak indokairól.

Közzétéve: 2022-06-02
Nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Közzétéve: 2019-12-10
Pályázatok


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2017-09-21
Hírek

Közzétéve: 2017-09-21
Hatósági hirdetmények


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Közzétéve: 2019-12-10
Közérdekű adatok szerződés


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns